ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา

 
นายน้ำเพชร กล้าหาญ
นายธนภูมิ เหล่าลาภะ
นายโกวิทย์ จำปาวอ
นายอิสระ  เวียงสมุทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ